Formular

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

[vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy]

podľa zákona č. 102/2014 Z.z.

 

 

Komu:

So striebrom, Silvia Dobrodenková, Budyšínska 20, Bratislava, 83103, tel. 0904254040, e-mail: info@so-striebrom.sk

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od

zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

 

Dátum objednania/dátum prijatia*:

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 

 

 

 

 

 

*Nehodiace sa prečiarnite